Algemene 

Verkoopvoorwaarden

§ 1 Algemeen

(1) Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van Bette GmbH & Co. KG (hieronder: BETTE) vinden uitsluitend plaats op basis van deze algemene voorwaarden. Deze gelden uitsluitend tegenover ondernemingen, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale vermogens in de zin van § 310 lid 1 BGB. De algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten die BETTE met haar contractpartners (hieronder: bestellers) met betrekking tot de door haar aangeboden leveringen en diensten sluit. De algemene voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige leveringen, diensten en aanbiedingen, ook wanneer ze niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. Uiterlijk met het in ontvangst nemen van de levering resp. dienstverlening door de besteller gelden deze voorwaarden als door hem aanvaard.

(2) Eventuele (tegen-)bevestigingen van de besteller met verwijzing naar zijn eigen algemene respectievelijk inkomstenvoorwaarden alsmede het opnemen van deze voorwaarden in de zakenrelatie met BETTE wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen. Algemene voorwaarden van de besteller of van derden zijn niet van toepassing, ook wanneer BETTE de geldigheid in voorkomende gevallen niet speciaal afwijst. Zelfs wanneer BETTE aan een schrijven refereert, dat algemene voorwaarden van de besteller of van een derde bevat of ernaar verwijst, is hierin geen aanvaarding van de geldigheid van die algemene voorwaarden te zien. Ze worden ook met de afwikkeling van een overeenkomst, met name van de levering van de goederen door BETTE niet geaccepteerd.

(3) Om het contractueel overeengekomen of het op grond van de algemene voorwaarden vereiste schriftelijke vormvereiste te handhaven, is toezending per telefax of EDIFACT voldoende; de toezending per e-mail via telecommunicatiemiddelen is eveneens voldoende.

(4) Alle offertes van BETTE zijn vrijblijvend en niet bindend, voor zover ze niet uitdrukkelijk als bindend aangeduid zijn of een bepaalde aanvaardingstermijn bevatten. Acceptatiebewijzen en alle bestellingen dienen, willen ze rechtsgeldig zijn, schriftelijk door BETTE bevestigd te zijn.

(5) Alleen maatgevend voor de juridische betrekkingen tussen BETTE en de besteller is de desbetreffende schriftelijk gesloten overeenkomst met inbegrip van deze algemene voorwaarden. Deze geeft alle afspraken tussen de contractpartijen ten aanzien van het onderwerp van de overeenkomst volledig weer. Mondelinge toezeggingen van BETTE voor afsluiting van de overeenkomst zijn juridisch gezien niet bindend. Mondelinge afspraken van de contractpartijen worden door de schriftelijke overeenkomst vervangen, voor zover hieruit niet telkens uitdrukkelijk blijkt, dat ze bindend blijven gelden. Aanvullingen en wijzigingen in de gemaakte afspraken met inbegrip van deze algemene voorwaarden dienen om rechtsgeldig te zijn, schriftelijk te geschieden.

(6) Gegevens van BETTE ten aanzien van het onderwerp van de levering of dienstverlening (bijv. gewichten, maten, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties en technische gegevens) alsmede de weergave ervan (bijv. tekeningen en afbeeldingen) zijn slechts bij benadering maatgevend en daarom slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Ze zijn met name geen gegarandeerde hoedanigheidskenmerken, maar slechts beschrijvingen of aanduidingen van de levering of prestatie. In de handel gangbare afwijkingen en afwijkingen die op grond van juridische voorschriften plaatsvinden of technische verbeteringen inhouden, alsmede het vervangen van bestanddelen door gelijkwaardige bestanddelen zijn toegestaan, voor zover deze de bruikbaarheid ten aanzien van het contractueel beoogde doel niet nadelig beinvloeden. 

§ 2 Prijzen

(1) De prijzen gelden voor de met BETTE in de orderbevestigingen vermelde dienstverlenings- en leveringsomvang. Aanvullende of speciale dienstverleningen worden apart in rekening gebracht. De prijzen luiden in EURO af fabriek exclusief verpakking alsmede exclusief het wettelijk van toepassing zijnde BTW-tarief, bij exportleveringen exclusief douanekosten alsmede heffingen en andere openbare afdrachten. 

(2) Voor zover niets anders werd aangegeven, doet BETTE tot 30 dagen vanaf de offertedatum de offertes vermelde prijzen gestand. Maatgevend zijn voor het overige de in de orderbevestiging door BETTE genoemde prijzen.

§ 3 Leveringen, levering- en dienstverleningstijd

(1) Leverdata en termijnen zijn slechts bindend, wanneer ze door BETTE en de besteller in voorkomende gevallen schriftelijk als bindend overeengekomen zijn.


(2) Leverings- en dienstverleningsvertragingen op grond van overmacht en op grond van gebeurtenissen, welke BETTE de levering niet slechts tijdelijk aanzienlijk bemoeilijk of onmogelijk maken - hiertoe behoren met name staking, uitsluiting, overheidsverordeningen enz., ook wanneer ze zich bij leveranciers van BETTE of hun subleveranciers voordoen -, is BETTE ook bij bindend overeengekomen termijnen en data niet aansprakelijk. Ze geven BETTE het recht om de levering resp. dienstverlening met de duur van het verlet vermeerderd met een redelijke aanlooptijd te verschuiven of vanwege het nog niet nagekomen gedeelte geheel of ten dele van de overeenkomst af te zien.


(3) Wanneer de belemmering langer duurt dan drie maanden, dan is de besteller nadat een redelijke extra termijn gesteld is, om ten aanzien van het nog niet nagekomen gedeelte van de overeenkomst af te zien. Wanneer de levertijd wordt verlengd of indien BETTE van haar verplichting wordt ontheven, dan kan de besteller hieruit geen schadeloosstellingsaanspraken afleiden. De genoemde omstandigheden kan BETTE slechts dan inroepen, wanneer zij de besteller hieromtrent onverwijld heeft geïnformeerd.

(4) Voor zover BETTE voor het niet-nakomen van bindend toegezegde termijnen en data aansprakelijk is of in gebreken is, heeft de besteller recht op een schadeloosstelling voor de te late levering ten bedrage van maximaal 0,5 % over iedere volledige week, gedurende welke BETTE in gebreken is gebleven, in totaal echter tot maximaal 5% van de factuurwaarde ten aanzien van de leveringen en dienstverleningen waarop verzuim betrekking heeft. Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten, tenzij het verzuim berust op ten minste grove nalatigheid van de kant van BETTE.

(5) BETTE is te allen tijde gerechtigd om deelleveringen en deelprestaties te leveren, tenzij de deellevering of deelprestatie voor de besteller niet van belang is.

(6) Het naleven van de leverings- en prestatieverplichtingen door BETTE veronderstelt het tijdige en correcte nakomen van de verplichtingen door de besteller.

(7) Indien de besteller met de aanvaarding in gebreken is, dan is BETTE gerechtigd om de haar ontstane schade te vorderen; op het moment waarop de besteller met de aanvaarding in gebreken raakt, gaat het risico voor een toevallige verslechtering en een toevallige vernietiging over op de besteller.

§ 4 Risico-overgang

Het risico voor een toevallige vernietiging of een toevallige verslechtering gaat over op de besteller zodra het onderwerp van levering aan de persoon overhandigd is die het transport uitvoert of ten behoeve van verzending het magazijn van BETTE heeft verlaten. Wanneer de verzending op verzoek van de besteller wordt vertraagd, gaat het risico over op het moment waarop wordt meegedeeld dat de zending verzendklaar is. 

§ 5 Betalingsvoorwaarden

(1) Voor zover niet schriftelijk iets anders overeengekomen is, dienen de facturen van BETTE 30 dagen na facturering zonder aftrek te worden voldaan.

(2) BETTE is ook bij anders luidende bepalingen van de besteller gerechtigd, om betalingen aanvankelijk te verrekenen met diens oudere schulden. Wanneer er reeds kosten en rente zijn opgelopen, dan is BETTE gerechtigd om de betaling eerst te verrekenen met de kosten, vervolgens met de rente en uiteindelijk met de hoofdverbintenis. BETTE zal de besteller informeren over de aard van de uitgevoerde afrekening.

(3) Een betaling geldt slechts dan als voldaan, wanneer BETTE over het bedrag kan beschikken. Ingeval van checks geldt de betaling pas als geschied, indien de check wordt verzilverd.
 

(4) Wanneer de besteller in gebreken is, dan is BETTE gerechtigd, om vanaf het betreffende tijstip rente ten bedrage van 8 procent boven het basisrentetarief te vorderen. Het bewijs van een hogere schade door BETTE is toegestaan.

(5) Wanneer aan BETTE omstandigheden bekend worden, die de kredietwaardigheid van de besteller twijfelachtig maken, deze met name een check niet verzilverd of zijn betalingen stopzet, dan is BETTE gerechtigd om de gehele resterende schuld betaalbaar te stellen, ook wanneer zij checks heeft aanvaard. BETTE is in een dergelijk geval bovendien gerechtigd, om voorafbetalingen of zekerheden te vorderen.

(6) De besteller heeft slechts een recht op verrekening, retentie of vermindering, ook wanneer er reclamaties of tegenaanspraken geldend worden gemaakt, wanneer de tegenaanspraken rechtsgeldig vastgesteld worden of onbetwist zijn. Het recht van retentie heeft de besteller echter ook vanwege tegenaanspraken op grond van dezelfde contractuele verhouding.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud 

Tot aan het nakomen van alle vorderingen (met inbegrip van alle saldovorderingen op grond van rekening courant), die BETTE - op welke rechtsgronden dan ook - tegenover de besteler nu of in de toekomst mocht hebben, worden BETTE de volgende zekerheden geboden, die zij op verzoek naar haar keuze zal vrijgeven, voor zover de waarde ervan de vorderingen duurzaam met meer dan 20% te boven gaat:

(1) De goederen blijven eigendom van BETTE. Eventuele verwerking of omvorming vindt steeds plaats voor BETTE als fabrikant, echter zonder verplichting voor BETTE. Wanneer het (mede-)eigendom van BETTE door verbinding komt te vervallen, dan wordt reeds nu overeengekomen dat het (mede-)eigendom van de besteller aan de gehele zaak wat de waarde betreft evenredig (factuurwaarde) overgaat op BETTE. De besteller bewaart het (mede-)eigendom van BETTE om niet. Goederen, waaraan BETTE (mede-)eigendomsrecht heeft, worden hieronder als voorbehoudsgoederen aangeduid.

(2) De besteller is gerechtigd om de voorbehoudsgoederen in het normale zakelijke verkeer te verwerken en te verkopen, zolang hij niet in gebreken is. Pandbeslagen of eigendomsoverdracht tot zekerheid zijn niet toegestaan. De uit de doorverkoop of op andere rechtsgronden met betrekking tot de voorbehoudsgoederen ontstane vorderingen (met inbegrip van alle saldovorderingen uit rekening courant) cedeert de besteller reeds nu als zeker in volle omvang aan BETTE. BETTE machtigt hem tot nader order, om de aan BETTE gecedeerde vorderingen voor haar rekening op eigen naam te innen. Deze machtiging om vorderingen te innen, kan alleen worden herroepen wanneer de besteller niet correct voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.

(3) Wanneer derden beslag leggen op voorbehoudsgoederen, met name pandbeslagen, zal de besteller op het eigendom van BETTE wijzen en haar onverwijld informeren, opdat BETTE haar eigendomsrechten kan doen gelden.

(4) Bij wanprestatie van de kant van besteller - met name bij te late betaling - is BETTE gerechtigd, om van de overeenkomst af te zien en te vorderen dat de voorbehoudsgoederen aan haar worden overgedragen.

§ 7 Vrijwaring voor gebreken

(1) BETTE levert bij gebrek aan afwijkende schriftelijke overeenkomsten binnen de toleranties die volgens de ter zake geldende Duitse of Europese industriële normen, met name de DIN, VDE, EN, ISO e.d. toegestaan zijn. Technische wijzigingen die op grond van productierichtlijnen, op grond van de productverzorging of op grond van vorderingen van de wetgever noodzakelijk blijken, zijn toegestaan en vormen geen gebrek.

(2) De door BETTE geleverde voorwerpen zijn vrij van gebreken, indien ze overeenkomen met de overeengekomen hoedanigheid, bij het ontbreken van een afspraak ten aanzien van de hoedanigheid de hoedanigheid hebben, welke in de technische gegevensbladen, specificaties of tekeningen van BETTE definitief beschreven is of indien deze slechts onaanzienlijk afwijken van de overeengekomen resp. beschreven hoedanigheid. Een aansprakelijkheid voor normale slijtage is uitgesloten.

(3) Om zijn rechten te kunnen handhaven dient de besteller eerst zijn onderzoeks- en reclamatieplicht conform § 377 HGB correct na te komen. Hij dient de geleverde goederen onverwijld te onderzoeken en klaarblijkelijke gebreken binnen een termijn van vijf werkdagen na aflevering van de goederen door BETTE aan BETTE schriftelijk mee te delen, verborgen gebreken binnen een termijn van eveneens vijf werkdagen na het ontdekken ervan; anders gelden de goederen als aanvaard en het is uitgesloten om vrijwaringsaanspraken te doen gelden. Voor het aanhouden van de termijn is de tijdige verzending voldoende. De besteller heeft de onbeperkte bewijslast voor alle voorwaarden van een eventuele aanspraak, met name ten aanzien van het gebrek zelf, ten aanzien van het tijdstip van constatering van het gebrek en ten aanzien van de tijdigheid van de reclamatie.

(4) Bij gebreken aan de geleverde goederen is BETTE volgens haar binnen een redelijke termijn te bepalen keuze verplicht en gerechtigd alsnog aan haar verplichtingen te voldoen door het gebrek te verhelpen (tot twee keer toe) of door levering van een foutloze zaak. In geval van mislukking, d.w.z. van onmogelijkheid, het redelijkerwijs kunnen verlangen, het weigeren of een onredelijke vertraging bij het alsnog voldoen aan de verplichtingen kan de besteller van de overeenkomst afzien of de koopprijs in redelijke omvang reduceren.

(5) De vrijwaring vervalt, indien de besteller zonder toestemming van BETTE de geleverde goederen verandert of door derden laat veranderen en het verhelpen van gebreken daardoor onmogelijk wordt of onredelijkerwijs wordt bemoeilijkt. In ieder geval dient de besteller de door de wijziging ontstane extra kosten voor het verhelpen van de gebreken voor zijn rekening te nemen.

(6) Vrijwaringsaanspraken van de besteller zijn na 12 maanden verjaard, beginnend vanaf de aanlevering van de goederen bij de besteller. De wettelijke termijnen en voorschriften met betrekking tot de verjaring blijven onderverlet, voor zover de wet, bijv. in § 438 lid 1 nr. 2 BGB, dwingend langere termijnen voorschrijft, alsmede bij een opzettelijke of door schuld veroorzaakte plichtverzaking door BETTE, haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers, bij het arglistig verzwijgen van een gebrek alsmede in gevallen waarin het leven, het lichaam of de gezondheid worden aangetast.

(7) De voorschriften voor de verhaalaanspraak uit §§ 478, 479 BGB blijven onverlet. Verhaalaanspraken van de besteller tegenover BETTE bestaan echter slechts in zoverre, dat de besteller met zijn afnemer geen afspraken heeft gemaakt die verdergaan dan de wettelijk dwingend voorgeschreven aanspraken bij gebreken.

(8) Vrijwaringsaanspraken tegenover BETTE heeft alleen de besteller. Ze kunnen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van BETTE worden gecedeerd.

(9) De besteller kan onder de in § 9 vastgestelde voorwaarden schadeloosstelling verlangen, wanneer het gebrek berust op de schuld van BETTE en ook aan de overige voorwaarden, met name volgens deze bepaling, is voldaan.

§ 8 Beschermde rechten 

(1) BETTE zou de besteller en diens afnemers vanwege aanspraken op grond van inbreukpleging op auteursrechten, merken of octrooien vrijwaren, tenzij het ontwerp van een geleverd product van de besteller afkomstig is. De vrijwaringsverplichting van BETTE is wat de omvang betreft beperkt tot de te voorziene schade.

(2) Een aanvullende voorwaarde voor de vrijwaring is, dat aan BETTE het voeren van rechtsgedingen wordt overgelaten en dat de beweerde inbreukpleging op bestaande rechten uitsluitend aan de bouw- of constructiewijze van de geleverde goederen van BETTE toe te rekenen is zonder verbinding of gebruik met andere producten.

(3) BETTE heeft naar keuze het recht om zich van de in lid 1 aanvaarde verplichtingen te ontheffen, doordat ze ofwel de vereiste licenties met betrekking tot de vermeende overtreden patenten verkrijgt of aan de besteller een gewijzigd te leveren product resp. delen ervan ter beschikking stelt, die wanneer ze in plaats van het overtredend geleverde product komen resp. van het onderdeel ervan de overtreding ten aanzien van het geleverde opheffen.

(4) Eventuele schadeloosstellingsaanspraken van de besteller bestaan slechts onder de voorwaarden van § 9.

§ 9 Aansprakelijkheid

(1) De aansprakelijkheid van BETTE ten aanzien van schadeloosstelling en vergoeding van onkosten op welke rechtsgronden dan ook, met name op grond van onmogelijkheid, verzuim, gebrekkige of foutieve levering, wanprestatie, overtreding van plichten bij contractonderhandelingen en onrechtmatige daad, is, voor zover het hierbij om schuld gaat, beperkt conform de richtlijnen van deze § 9.

(2) BETTE is aansprakelijk op schadeloosstelling (a) voor de door haar alsmede haar wettelijke vertegenwoordigers en medewerkers opzettelijk of door grove schuld veroorzaakte schade, (b) volgens de productaansprakelijkheidswetgeving en (c) voor schade door inbreukpleging op het leven, het lichaam en de gezondheid, waarvoor BETTE, haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers aansprakelijk zijn.

(3) BETTE is bij lichte nalatigheid, voor zover zij, haar wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers een belangrijke contractuele verplichting hebben overtreden, waarvan het nakomen de correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op het nakomen waarvan de besteller normaalgesproken mag vertrouwen. Voor het overige is een aansprakelijkheid bij lichte nalatigheid uitgesloten. Voor zover BETTE op grond van de bovengenoemde regeling aansprakelijk is voor lichte nalatigheid, is de aansprakelijkheid bij materiële of vermogensschade beperkt tot de voor de overeenkomst typische en te voorziene schade. Een aansprakelijkheid voor andere, onrechtstreekse of verder weggelegen gevolgschade is uitgesloten.

(4) Voor de verjaring geldt § 7 (6) dienovereenkomstig.

(5) Voor aanspraken op vergoeding van onkosten - met uitzondering van die conform $ 478 lid 2 BGB - en andere aansprakelijkheidsaanspraken van de besteller tegenover BETTE gelden § 9 (2) t/m (4) dienovereenkomstig.

(6) Uit een eventuele garantieverklaring is BETTE uitsluitend aansprakelijk voor schadeloosstelling, die in de garantie uitdrukkelijk werd aanvaard. Deze aansprakelijkheid valt bij lichte nalatigheid onder de beperkingen van § 9 (3).

(7) Voor zover BETTE technische informatie verstrekt of adviserend optreedt en deze informatie of adviesverlening niet tot de door haar te leveren, contractueel overeengekomen prestatieomvang behoren, gebeurt dit om niet en onder uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid.

(8) De bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen gelden in dezelfde omvang ten gunste van organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere medewerkers van BETTE.

§ 10 Toepasselijk recht, plaats van betaling, forum, gedeeltelijke nietigheid

(1) Voor deze algemene voorwaarden en de volledige juridische betrekkingen tussen BETTE en de besteller geldt uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De bepalingen van het UN-kooprecht (CISG) zijn niet van toepassing.

(2) Plaats van betaling voor alle leveringen en prestaties door BETTE alsmede voor de betalingen van de besteller is Delbrück. Voor zover de besteller koopman, publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal vermogen is, is Delbrück de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle uit de contractuele relatie rechtstreeks of indirect voortvloeiende conflicten.

(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of een bepaling in het kader van andere afspraken nietig zijn of waarden, dan wordt daardoor de rechtsgeldigheid van alle overige bepalingen of afspraken niet beïnvloed.

De Bette website gebruikt cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Door de website te gebruiken geeft u aan dat u hiermee akkoord gaat. Meer informatie over het gebruik van cookies op deze website vindt u door te klikken op . Hier kunt u ook het gebruik van cookies afwijzen en de browserinstellingen overeenkomstig aanpassen.
Verder